fsteeg.com | notes | tags |  πŸ•ΈπŸ’ 

∞ /notes/1541539366955 | 2018-11-06 | micro

“Virtuelle Deutsche Landesbibliographie (VDL) in neuem Design”. Die VDL erlaubt “parallele Suchanfrage[n] in allen deutschen Landesbibliographien” zkbw.blogspot.com πŸ”ŽπŸ“šπŸ’ž